Regulamin

Regulamin Organizacyjny Praktyki Fizjoterapeutycznej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Praktyka zawodowa:

Punkt Rehabilitacji i Masażu / AB Arkadiusz Bohonos

(nazwa praktyki zawodowej/imię i nazwisko fizjoterapeuty)

zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • wpisu nr 000000208859-F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 • niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 • Główne     miejsce     udzielania     świadczeń zdrowotnych              mieści           się                 we Wrocławiu przy pl. Teatralny 3.
 • Inne              miejsca              udzielania świadczeń     zdrowotnych:

miejsce wezwania .

II.          CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
  1. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii,a w szczególności :
   1. wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu,
   1. badanie funkcjonalne i fizjoterapia,
   1. fizjoprofilaktyka,
   1. wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń.

III.          RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki i lub w miejscu wezwania.

IV.          PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH

Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia. Zasady są dostępne na stronie internetowej: https://punktrehabilitacji.pl/regulamin/2/

V.          OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI

MEDYCZNEJ

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się następujące opłaty:
  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata wynosi

5 zł (nie może być wyższa niż 0,002*, tj. 9,73 zł),

 • za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej opłata wynosi

0,30 zł (nie może być wyższa niż 0,00007*, tj. 0,34 zł),

 • za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jeżeli podmiot wykonujący   działalność   leczniczą   prowadzi   dokumentację   medyczną w postaci elektronicznej) opłata wynosi 1,50 zł (nie może być wyższa niż 0,0004*,

tj. 1,95 zł).

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po   ogłoszeniu   przez   Prezesa   Głównego   Urzędu   Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt

2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

VI.       ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
 • Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.

VII.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Call Now Button