Regulamin


REGULAMIN SERWISU Punkt Rehabilitacji – Arkadiusz Bohonos

§1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://punktrehabilitacji.pl/ (zwany dalej: Serwisem/Wykonawcą).
 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające klientowi kontakt:
 3. Wykonawca świadczy usługi z zakresu masażu, rehabilitacji, fizjoterapii.
 4. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są stałe a w przypadku innej współpracy są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, przy czym uwzględnia się m.in. charakter współpracy, jego tematykę, specjalizację, objętość, termin wykonania.
 5. Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania usługi, przede wszystkim ze względu na:
  • brak znajomości tematyki, której ma dotyczyć przyszły tekst;
  • zbyt krótkiego terminu realizacji zamówienia, w czasie którego Wykonawca nie będzie w stanie wykonać usługi;
  • brak odpowiedniej kadry do wykonania usługi.
 6. Przed złożeniem zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 8. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 9. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

§2 Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie masażu, rehabilitacji, fizjoterapii (dalej jako Usługa).
 2. Klient zleca Wykonawcy wykonanie Usługi na podany przez siebie temat. Usługa jest wykonywana zgodnie z wiedzą i umiejętnościami posiadanymi przez Wykonawcę.
 3. Własna inicjatywa Wykonawcy może być zastosowana wyłącznie po jej uprzednim zatwierdzeniu Klienta.
 4. Wszelkie konsultacje i doradztwo z Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.

§3 Płatność

 1. W Serwisie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • przelew na konto bankowe,
  • płatność w gotówce.
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

§4 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 2) PrKonsum, Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 2 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres kontakt@punktrehabilitacji.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 661 114 517. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 1) PrKonsum, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sytuacji, kiedy po zawarciu umowy Klient zażądał wykonania usługi, przed upływem 2 dni na odstąpienie od umowy, po czym w tym okresie złożył oświadczenie o odstąpieniu, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia ukończenia usługi przez Wykonawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 5. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 PrKonsum).
 6. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy

§5 Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.
 3. Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z PUNKT REHABILITACJI – ARKADIUSZ BOHONOS

 1. Wszystkie szczegóły i ustalenia dotyczące zamówionej usługi mogą być przez Klienta przesyłane drogą mailową na adres kontakt@punktrehabilitacji.pl. Informacje przekazane w inny sposób również są brane pod uwagę.
 2. Na każdą wiadomość przesłaną drogą mailową odpowiadamy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu wysłania wiadomości.
 3. Prosimy o gromadzenie wszelkich uwag i przesyłanie ich każdorazowo w jednej wiadomości. Przesłanie kilku wiadomości z rzędu w ciągu kilku minut może być potraktowane przez system jako spam.
 4. Jeżeli przelew za zamówioną Usługę jest przesyłany przez osoby trzecie, a nie bezpośrednio przez Klienta, Klient ma obowiązek poinformować o tym pracowników Punkt Rehabilitacji – Arkadiusz Bohonos drogą mailową, aby przesłane środki mogły zostać poprawnie zidentyfikowane.
 5. Naszą misją jest dostarczenie usług dla naszych Klientów na możliwie jak najwyższym poziomie. Zadowolony Klient to dla nas najlepsza nagroda. W związku z tym uprzejmie prosimy o przestrzeganie wszystkich wyżej opisanych zasad – dzięki temu współpraca między nami będzie przebiegała sprawniej i będziemy mogli w jak najlepszy sposób spełnić Państwa oczekiwania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PUNKT REHABILITACJI – ARKADIUSZ BOHONOS

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez www.punktrehabilitacji.pl jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności. Jako podmiot zajmujący się we współudziale z wieloma doświadczonymi terapeutami, dbamy o pełne poszanowanie prywatności naszych Klientów. Jednocześnie celem www.punktrehabilitacji.pl jest należyte przekazywanie Klientom wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.
 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Arkadiusz Bohonos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AB Arkadiusz Bohonos jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
 5. Niniejsza Polityka jest zgodna z treścią Rozporządzenia.

§2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Administrator – Arkadiusz Bohonos, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AB Arkadiusz Bohonos, ul. Wrocławska 25, 57-210 Henryków, NIP: 8871741086, REGON:366710784;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Administratora i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawierana jest Umowa;
 • Oprogramowanie – przeglądarki internetowe (np. Chrome, Opera, Mozilla Firefox), za pomocą których Klient może korzystać ze strony internetowej punktrehabilitacji.pll;
 • Polityka – niniejszy dokument;
 • Pliki cookies – dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w Urządzeniach Klienta i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej;
 • przetwarzanie Danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Regulamin – dokument, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady prowadzenia przez niego realizowania zamówień Klientów;
 • Rozporządzenie albo RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem punktrehabilitacji.pl;
 • Umowa – każda umowa, w szczególności zrealizowanie zamówienia Klienta poprzez sporządzenie przez Administratora lub osobę przez niego wyznaczoną zamówionego tekstu;
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do strony internetowej, w szczególności komputery, tablety, smartphone’y.

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:
  • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje pełną poufność Danych osobowych.
 2. Klienci odwiedzający stronę internetowe lub korzystający z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, mają kontrolę nad Danymi osobowymi, które podają.
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo na Administratora (przede wszystkim sprawy podatkowe i rachunkowe) oraz na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych będą odpowiednio:
  • wykonanie umowy;
  • obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);
  • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania Danych osobowych dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem, a także przetwarzania Danych osobowych po wypełnieniu umowy przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonaniem Umowy;
  • zgoda Klienta – w odniesieniu do przetwarzania Danych dla celów marketingowych po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Klientem a Administratorem.
 4. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku odmowy podania Danych osobowych, nie będzie możliwe zrealizowanie umowy ze strony Administratora.
 5. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora. Klient w każdej chwili może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych informacji.
 6. Administrator przetwarza lub może przetwarzać Dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie w formularzu znajdującym się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Są to następujące Dane:
  • imię,
  • nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres e-mail;
 7. W przypadku zawarcia umowy między Administratorem a Klientem, Administrator, poza Danymi osobowymi wskazanymi w ust. 4, będzie przetwarzał dodatkowe Dane Klienta:
  • numer telefonu;
  • numer NIP lub numer PESEL;
  • numer konta bankowego.
 8. Administrator przechowuje Dane osobowe Klientów w celu ułatwienia w przyszłości ewentualnych kontaktów z Klientami w celu zrealizowania Umowy.
 9. Odbiorcami Danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania Danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, obsługi informatycznej, księgowej, kadrowej, prawno-podatkowej Administratora, w szczególności na podstawie umów o powierzenie przetwarzania Danych osobowych. Osoby, którym Administrator zleca napisanie teksów, nie mają dostępu do Danych osobowych Klientów.
 10. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie internetowej, takie jak Google Analitycs oraz inne podobne.
 11. Administrator ma prawo udostępniać Dane i informacje Klienta w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze lub sądowi.
 12. Po wykonaniu umowy Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta przez okres, w którym Klient może skierować względem Administratora ewentualne roszczenia związane z wykonywaniem Umowy.
 13. Klient, którego Dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do Danych, jak również ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

§4 Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki
 2. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  • sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia Oprogramowania;
  • stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. W ramach strony internetowej mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów plików cookies:
  • „niezbędne”, które pozwalają korzystać ze strony internetowej,
  • „wydajnościowe”, które pozwalają zbierać informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • „funkcjonalne”, które pozwalają zachować wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, m.in. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
  • „reklamowe”, które pozwalają dostarczyć Klientowi treści reklamowych bardzie dostosowanych do jego zainteresowań.
 4. Pliki cookies wymienione w ust. 2 i 3 powyżej wykorzystywane są w następujących celach:
  • optymalizacji w korzystaniu ze strony internetowej; dzięki temu możliwe jest rozpoznanie i wyświetlenie strony internetowej na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenie statystyk, jakie wspierają obserwację korzystania ze strony internetowej przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.
 5. Stosowanie na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających z tej strony.

§5 Prawa Klienta

 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.
 2. Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. W przypadku przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych, w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail na adres Administratora: kontakt@punktrehabilitacji.pl.
 4. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych osobowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W celu żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych Klient powinien przesłać swoje żądanie na adres e-mail Administratora: kontakt@punktrehabilitacji.pl lub pisemnie na adres: Wrocławska 25, 57-210 Henryków.
 7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych osobowych zgodnie z prawem.
 8. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji, dalsze korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 9. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Oprogramowania, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniach Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
 10. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w Oprogramowaniu, którego używa.
 11. Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: kontakt@punktrehabilitacji.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.
 4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej.
Call Now Button